Πρόσφατα Νέα
06 Νοεμβρίου 2006
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
23 Μαΐου 2006
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 776/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
07 Απριλίου 2006
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
15 Νοεμβρίου 2005
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (EE L 338 της 22.12.2005, σ. 1)
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Σεπτεμβρίου 2004
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου 2004).Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 αντικαθίσταται…
Διαβάστε περισσότερα...
30 Απριλίου 2004
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139 της 30ής Απριλίου…
Διαβάστε περισσότερα...
29 Απριλίου 2004
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑΔιορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
22 Φεβρουαρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ν. 2308/95
Διαβάστε περισσότερα...
Κατηγορία Ανακοινώσεις