Πρόσφατα Νέα
13 Ιουνίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./122 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Διαβάστε περισσότερα...
12 Ιουνίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./124 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Διαβάστε περισσότερα...
12 Ιουνίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /123/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Διαβάστε περισσότερα...
05 Ιουνίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Σ .............. Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για «Επισκευή -Συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες μηχανογραφικού εξοπλισμού Πληροφορικής». Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Διαβάστε περισσότερα...
28 Μαΐου 2012
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /80 /2012 & ΜΕ ΑΔΑ: Β4ΩΧ4690ΒΒ-6ΟΨ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.
Διαβάστε περισσότερα...
28 Μαΐου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ 113/2012Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, κατόπιν της υπ’αριθμ.31/24-11-2011 (Θέμα 1ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά σε έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικό Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 14,50μ2 με…
Διαβάστε περισσότερα...
23 Μαΐου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 108 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Διαβάστε περισσότερα...
22 Μαΐου 2012
Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων Πλην Αντιδραστηρίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8460/22-5-2012 διευκρινιστικής επιστολής της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού .
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
22 Μαΐου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. / 107/ 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια Τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης κατά περίπτωση.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...