Πρόσφατα Νέα
03 Απριλίου 2012
Πρόχειρος Διαγωνισμός με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ, ΕΠΑ. Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΚΕ. Φ. Ι. ΑΠ Άρτας ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :…
Διαβάστε περισσότερα...
03 Απριλίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /62/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /59/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
30 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. / 60/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια Τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης κατά περίπτωση.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
29 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 58 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
28 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 55 /2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
28 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 54 / 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
28 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 57 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 52 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
27 Μαρτίου 2012
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ./ 51 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...