Πρόσφατα Νέα
27 Μαρτίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                               …
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...
05 Μαρτίου 2019
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από Διατάκτες»2. Τις διατάξεις του N.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)3. Τις διατάξεις του N.3329/054. Το Ν.…
Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστε περισσότερα...