Υποδιεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία:

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
  • Κίνησης Ασθενών
  • Οικονομικού
  • Επιστασίας (Αυτοτελές Γραφείο)
  • Ιματισμού (Αυτοτελές Γραφείο)