Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

  • Υποδιεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

και 

  • Υποδιεύθυνση Τεχνικού