Πρόσφατα Νέα
08 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΛΑΒΙΔΕΣ,ΨΑΛΙΔΙΑ,ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ ) (CPV 33162200-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σ

Σχετικά Άρθρα