Πρόσφατα Νέα
05 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 89 / 2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνο