Πρόσφατα Νέα
15 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 130 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (CPV 30192700-8) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής