Πρόσφατα Νέα
28 Νοεμβρίου 2019

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων μοριοδότησης ΣΟΧ1/2019

Με βάση το πρακτικό με αρ.πρωτ.: 28527/27-11-2019 της επιτροπής αξιολόγησης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019  για την Πρόσληψη Εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) (31.03.2017) ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή αλλά και για την μοριοδότηση στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019, ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης.

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 718 φορές