Εκτύπωση αυτής της σελίδας
11 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

                                                  

 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

      Έχοντας υπόψη :

  1.       Τις διατάξεις

α. της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (Α΄21),
β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/Α/204),
γ. του τρίτου άρθρου του ν. 4655/2020 (ΦΕΚ/Α/16)
δ. του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α΄38)
ε. των άρθρων 165 & 168 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
στ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

2.      Την υπ΄ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β΄320), Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ», (ΑΔΑ: ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25).

3.      Την υπ΄ αριθμ. Γ4α/ΓΠοικ.7328/5-2-2020 (ΦΕΚ/Β/319) Υπουργική Απόφαση του «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ.» (ΑΔΑ:6Α1Υ465ΦΥΟ-ΥΓΞ)

4.      Το υπ΄ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ. 37742/26-5-2016 (Α.Δ.Α. 6ΣΛΩ465ΦΥΟ-512) διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Υγείας, σχετικά με την υποβολή ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για θέσεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

5.      Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-5-2019 Π.Υ.Σ.

6.      Την αριθμ. πρωτ.: Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 Απόφαση έγκρισης για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

7.      Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου.

8.      Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π.91382/9-1-2020(ΦΕΚ 11/13-1-2020, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, σχετικά με τον διορισμό του διοικητή του Γ.Ν.’Αρτας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄ , ήτοι  :

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ακτινολογίας.
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής .
  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄Ιατρικής Βιοπαθολογίας- Εργαστηριακής Ιατρικής.
  •  Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νευρολογίας.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

 

Συνημμένα αρχεία:
Διαβάστηκε 511 φορές