Διαβούλευση (93)

05 Ιουλίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 5-7-2016

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 11739
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ENOΣ (1)  16-ΤΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV33115000-9)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ.

 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

2. Το υπ’ αριθμ. 4978/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της  68ης/15-12-2015 (θέμα 6ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια  «ENOΣ (1)  16-ΤΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV33115000-9)    , το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 

Α.Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 

Β.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΤΡΙΤΗ 5-7-2015 ως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-7-2015.

 

Γ.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 

Δ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

 

Ε.To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

 

ΣΤ.Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

       

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
23 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 23-6-2016

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 10847
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ENOΣ (1)  16-ΤΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV33115000-9)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ.

 

Σχετ.:  1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

2. Το υπ’ αριθμ. 4978/15-12-2015 απόσπασμα πρακτικού της  68ης/15-12-2015 (θέμα 6ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.

 

 Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια «ENOΣ (1) 16-ΤΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»(CPV33115000-9), το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

A) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 

B)Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ  23-6-2016 ως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  29-6-2016.

 

Γ)Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 

Δ)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

 

Ε)To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

ΣΤ)Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

       

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
10 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 10-2-2016

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 2574

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                           

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ  «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών », (CPV 50312000-5).   

                   

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για   «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών »,  (CPV 50312000-5), το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

1.             Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

2.         Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την TETAΡΤΗ 10-2-2016 ως και την ΤΡΙΤΗ 16-2-2016.

3.             Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

4.             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

5.             To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

6.             Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

        ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
10 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 10-2-2016

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 2584

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  “ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)” (CPV33181200-4).

 

 

 

 

  Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

 

       Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια  

«“ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ)” (CPV33181200-4)  το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 

                                                                                                           

1.            Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

2.         Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 10-2-2016 ως και το ΣΑΒΒΑΤΟ 13-2-2016.

3.            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

4.            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

5.            To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

6.            Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α.

    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

   

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
Ετικέτες
07 Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 7-1-2016

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 145

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «“ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” (CPV33731110-7  )

 

 

 

     

 

Σχετ.:  Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

 

       Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια  

“ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ” (CPV33731110-7  ).το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών

που επισυνάπτονται παρακάτω.

 

                                                                                                           

1.            Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

2.         Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΠΕΜΠΤΗ 7-1-2016 ως και το ΚΥΡΙΑΚΗ 10 -1-2016.

3.            Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

4.            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

5.            To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

6.            Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α.

     Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

NAΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 

 

       

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
Ετικέτες
21 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                ΑΡΤΑ 21-12-2015

                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 21289
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                             

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

Τμήμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ/ΝΣΗ

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

 

 

Τ.Κ.

47100 -ΑΡΤΑ

 

 

Τηλ.:

2681361128

 

 

Fax:

2681021414

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:

Γραμμ. Νοσοκ.

               

 

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV33127000-6).

 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 6507/11-12-2013 απόσπασμα πρακτικού της  17ης/03.12.2013 (θέμα 3ο)   Συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά  με την « Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τα

εχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής».

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού  για την προμήθεια «ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV33127000-6), το Νοσοκομείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω.

 

  1. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών.

 

  1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στον ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.gnartas.gr) ήτοι από την ΔΕΥΤΕΡΑ 21-12-2015 ως και τη ΠΕΜΠΤΗ 24-12-2015.

 

  1. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις η ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : ARAVANTINOUR@gnartas.gr

 

  1. To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών , εξασφαλίζοντας    όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας
  2. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία , συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνημμένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι.

 

       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ α.α.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

                                                                                                                                ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

 

 

       

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα...
Γράφτηκε από την
Κατηγορία Διαβούλευση
Ετικέτες