Πρόσφατα Νέα
23 Ιανουαρίου 2019

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /80 /2012 & ΜΕ ΑΔΑ: Β4ΩΧ4690ΒΒ-6ΟΨ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 150.000,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.

23 Ιανουαρίου 2019

Δημοσίευση ακύρωσης διακήρυξης Δ.Σ./188/2011, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΟΝ14690ΒΒ-Υ7Ν.

23 Ιανουαρίου 2019

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 162 /17-11-2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για τα Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.200,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 162 /12-11-2011 Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 12 / 30-05-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

23 Ιανουαρίου 2019

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την ακύρωση της αριθμ. Δ.Σ. 164 /21-11-2011  Διακήρυξης του Γ. Ν. Άρτας για την προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. 32 / 07-12-2008 (Θέμα 9ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ